Wednesday, December 2, 2009

How to say Only, And, Or, I in Mandarin ?

CCH: Kister, how to say "Only" in Mandarin

Kister :


ONLY - Cher Shih (Pinyin - Zhi Shi)

AND - Her (Piyi - He)

IF - Ru Kwoh (Pinyin - Ru Guo)

OR - Huo / Hai Shih ( Pinyin - Huo/Hai Shi)

BUT - Kher Shih

Sunday, November 29, 2009

How to say When, Where, What, How in Mandarin ?

CCH: Kister, how to say When, Where, What, How in Mandarin ?

Kister :  It's easy Dad.

WHEN - Ser Moh Shi Ho (Pinyin - Se Mo Shi Hou)

WHERE - Nar Lee (Pingyin - Nali)

WHAT - Ser Moh (Pinyin - Se mo)

HOW - Chen Yang (Pinyin - Zen Yang)

How to say Pronouns in Mandarin ?

CCH: Kister, how do you say me, you, they etc in Mandarin

Kister : Dad, it is very easy :-)

YOU - Nee (Pinyin - Ni)

I - Woh (Pinyin - Wo)

HE/SHE - Thah (Pinyin - Ta)

ME - Woh (Pinyin - Wo)

THEY - Thah Men